Na vlastní nohy Vysočinou

346261497 633931665448308_1600734669590531585_nPravidla soutěže s Vysočina Tourism

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Vysočina Tourism, příspěvková organizace, se sídlem Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, IČO: 28263693 (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

3. Soutěž probíhá na území České republiky od okamžiku zveřejnění soutěže,

a to od 13.5. 2023 od 8:00 do 22.5. 2023 do 17:00. (dále jen „termín soutěže“).

 II. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být osoba, která:

 ⮚       sejme QR kór, který má moderátor viditelně umístěný na zavazadle, vyplní a odešle soutěžní formulář na platformě https://forms.office.com/ ;

 ⮚       je starší 18 let.

 III. Soutěžní formulář

1. Soutěžním formulářem se pro potřeby těchto pravidel rozumí odeslání odpovědi prostřednictvím https://forms.office.com/. Soutěžní formulář je k dispozici pod odkazem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMjCgJP-lESPDfMXOgWKLNRoNf5jBNdJiKD9C16nnedUQlhLQVVDREE3TVQxTFBQR0FKRkQyMk84TC4u

2. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou. Pokud soutěžící odpoví vícekrát správně, bude v rámci soutěže hodnocena pouze první správná odpověď.

3. Odesláním odpovědi na soutěžní otázku vyslovuje soutěžící souhlas s podmínkami této soutěže (těmito pravidly) a souhlasí v případě výhry s použitím dostupných údajů pro potřeby doručení výhry, resp. dohody k předání výhry.

IV. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Z odpovědí bude dne 22.5.2023 náhodně vybrán 1 výherce poukazu na víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Pangea v Telči. Voucher na víkendový pobyt v Telči obsahuje dvoulůžkový pokoj, neomezené návštěvy hotelového bazénu, 1x saunu na 90 minut a ochutnávku piv z rodinného pivovaru.  

2. Výherce bude pořadatelem informován prostřednictvím emailu na adresu, kterou soutěžící udal v odeslaném formuláři.

3. V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

4. Pořadatel není povinen výhru udělit. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele.

5. Pořadatel není nikterak povinen komunikovat se soutěžícími, kteří se nestanou výherci, respektive odůvodňovat či jinak obhajovat výsledky soutěže.

6. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou pořadatelem zpracovány pro účely účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží či licencemi podle těchto pravidel.