Judaismus na Vysočině

Judaismus – v nejširším slova smyslu označujeme tímto pojmem „židovskou kulturu“. Ve smyslu náboženském je judaismus vírou v jednoho Boha, který při zjevení na hoře Sinaj dal židovskému lidu Desatero přikázání, Tóru a nejrůznější náboženské předpisy.
Všechny základní postuláty jsou obsaženy v Tóře (hebrejsky Učení, Zákon, návod). V užším smyslu se pod tímto pojmem míní vždy jen Pět knih Mojžíšových (Pentateuch, hebr. Chamiša chumšej tora), v nejširším smyslu pak veškeré židovské učení. Pod pojmem tóra se též míní také Sefer Tóra, ručně psaný svitek obsahující text Pěti knih Mojžíšových. Dnes jediná kniha, která si zachovává antickou podobu svitku.

Judaismus je chápán nejen jako náboženství, ale hlavně způsob života, v němž se neoddělitelně prolíná prvek náboženský s prvkem etickým.

mapa zkusebni judaismus