Chráněná alej u Starého Ranska

Tato význačná krajinná dominanta je historickým dokladem života z počátku 19. století na rozhraní Čech a Moravy.

Kontakt

49.683182, 15.824206Mapa
Volné pokoje


Stromořadí se nachází na katastrálním území Staré Ransko a celkem na sedmi pozemcích parcelních čísel. Po obou stranách roste 156 stromů: javor klen (96 ks), javor mléč (9 ks), lípa velkolistá (12 ks) a jasan ztepilý (39 ks). Cesta, kterou stromy v délce asi pět set metrů lemují, byla zhotovena v roce 1815 z důvodu potřeb tehdejších železáren. Stromy byly vysázeny v následujících letech, nejpozději však do roku 1820. Alej tak zůstala jednou z mála dochovaných památek, která připomíná existenci raneckého hutního komplexu. Jeho zařízení, budovy, obrovská halda vysokopecní trusky, to vše nenávratně zmizelo a zůstaly jen velmi skrovné archivní dokumenty.
Roku 2002 vyhlásil Český svaz ochránců přírody v Brně soutěž Strom roku 2002. Na podnět občanů byla přihlášena také ranecká alej a dostala se až do nejužšího finále této soutěže.
Alej spadá do význačné krajinné a sídelní dominanty jako historický doklad osidlování krajiny v CHKO Žďárské vrchy. Stromy jsou chráněny podle ustanovení §45 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny v kategorii „Stromořadí památných stromů".