Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism dlouhodobě koordinuje spolupráci partnerů v cestovním ruchu na Vysočině a systematicky propaguje turistickou nabídku Vysočiny.
Každoročně její pracovníci prezentují atraktivní nabídku Vysočiny na více než deseti českých i zahraničních veletrzích, tradičně připravují letní a zimní vydání e-Turistických novin Vysočiny, tištěný turistický magazín, účastní se významných sportovních i kulturních událostí, spravují turistický portál www.vysocina.eu, zajišťují činnost filmové kanceláře Vysočina Film Office a kanceláře pro podporu konferenční turistiky Vysočina Convention Bureau, organizují tzv. press tripy pro novináře, fam tripy pro zástupce cestovních kanceláří s cílem představit region profesionálům z oblasti cestovního ruchu a inspirovat je k navázání spolupráce a vytvoření zájezdů na Vysočině. Výhledově se plánuje i zavedení turistické karty Vysočiny.

Zřízení organizace cestovního ruchu s názvem Vysočina Tourism schválilo v listopadu 2007 Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Svou činnost Vysočina Tourism zahájila 2. ledna 2008. Důvodem zřízení organizace je koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu. Tento hlavní účel byl doplněn vedlejšími činnostmi, jako je například provozování obchodní činnosti v rámci platné legislativy v oblasti CR (např. reklamní činnost a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej).

Předmětem činnosti organizace je řízení a organizování analytické činnosti, koordinace spolupráce subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru, komunikace s obchodními partnery a turisty za region, včetně návštěvnického managementu, propagace a prezentace regionu na celonárodním a zahraničních trzích, shromažďování informací o turistickém potenciálu regionu, zajišťování jejich průběžné aktualizace a jejich zpracovávání pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů, koordinace činnosti turistických informačních center na území kraje, propagace a koordinace certifikací služeb na území kraje, výběr, zpracování řízení regionálních turistických produktů. Organizace spolupracuje s partnery v oblasti cestovního ruchu a je oprávněna uzavírat s nimi smlouvy o spolupráci a partnerství.

Priority Vysočina Tourism:

 • koordinace činnosti všech aktivních subjektů v kraji směřující k přípravě turistických produktů, pomoc při přípravě produktů a balíčků služeb a zajištění jejich externího marketingu – prezentace nabídek, produkce reklamních prostředků, práce s veřejností, podpora prodeje
 • vyhodnocování statistických dat
 • sestavování a pravidelná aktualizace databází CR
 • koordinace činnosti turistických informačních center
 • kompletní správa webového turistického portálu
 • zřízení nových webových stránek příspěvkové organizace s nabídkami ke spolupráci
 • poradenství pro subjekty v CR
 • koordinace vzdělávání pro subjekty v CR
 • řízení vlastních projektů
 • spolupráce na celorepublikových projektech agentury CzechTourism
 • prezentace a propagace turistické nabídky (produkce propagačních materiálů, inzerce, veletrhy, workshopy, specializované akce)
 • spolupráce se zřizovatelem
 • spolupráce s agenturou CzechTourism
 • spolupráce s profesními a dalšími organizacemi působícími v cestovním ruchu (A.T.I.C. ČR, AHRČR, Svaz venkovské turistiky, ECEAT atp.)

Vysočina Tourism, p. o. je 100 % financována Krajem Vysočina, navíc může čerpat finanční podporu z EU.

Vize organizace

Chceme být prestižní, výkonnou a respektovanou organizací přispívající v zájmu svého zřizovatele a partnerů v Kraji Vysočina z řad měst a obcí, podnikatelského sektoru a veřejnosti k rozvoji udržitelného cestovního ruchu s cílem udržení zaměstnanosti v regionu. Svými marketingovými aktivitami chceme přispět k tomu, aby se Vysočina stala vyhledávanou turistickou destinací. Zároveň chceme být uznávaným partnerem a platným členem profesních a odborných organizací v cestovním ruchu.