Soutěž o vstupenky BLUE STYLE PRIMA FEST 2024

den koní_Šiklův_mlýn_Šikland__17

Pravidla soutěže s Vysočina Tourism

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Vysočina Tourism, příspěvková organizace, se sídlem Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, IČO: 28263693 (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

3. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociální sítě Facebook nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

4. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook od okamžiku zveřejnění soutěže, a to od 4. 6. 2024 od 16:00 do 7. 6. 2024 do 12:00.; 10. 6. 2024 od 16:00 do 14. 6. 2024 do 12:00 a 17. 6. 2024 od 16:00 do 21. 6. 2024 do 12:00  (dále jen „termín soutěže“).

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být osoba, která:

⮚       odpoví na soutěžní otázku: Jaká památka se ukrývá na obrázku? pod soutěžním příspěvkem profilu Dovolená na Vysočině;

⮚       je starší 18 let.

III. Soutěžní formulář

1. Soutěžním formulářem se pro potřeby těchto pravidel rozumí odeslání odpovědi prostřednictvím komentáře soutěžního příspěvku ze dne 4., 10. a 17. 6. 2024 

2. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou pod jednotlivým příspěvkem. Pokud soutěžící odpoví vícekrát správně, bude v rámci soutěže hodnocena pouze první správná odpověď.

3. Odesláním odpovědi na soutěžní otázku vyslovuje soutěžící souhlas s podmínkami této soutěže (těmito pravidly) a souhlasí v případě výhry s použitím dostupných údajů pro potřeby doručení výhry, resp. dohody k předání výhry.

IV. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Z odpovědí budou:

  • dne 7. 6. 2024 náhodně vybráni 3 výherci dvoudenních vstupenek na BLUE STYLE PRIMA FEST 2024 v Zábavním parku Šikland.
  • dne 14. 6. 2024 náhodně vybráni 4 výherci dvoudenních vstupenek na BLUE STYLE PRIMA FEST 2024 v Zábavním parku Šikland.
  • dne 17. 6. 2024 náhodně vybráni 3 výherci dvoudenních vstupenek na BLUE STYLE PRIMA FEST 2024 v Zábavním parku Šikland.

2. Výherci budou pořadatelem informováni prostřednictvím Facebooku.

3. V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

4. Pořadatel není povinen výhru udělit. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele.

5. Pořadatel není nikterak povinen komunikovat se soutěžícími, kteří se nestanou výherci, respektive odůvodňovat či jinak obhajovat výsledky soutěže.

6. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou pořadatelem zpracovány pro účely účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží či licencemi podle těchto pravidel.

Foto: Šikland